Daily Archives: January 3, 2022

Consequences of Greed

tri-Vidhan naraksyedam  dvaram nasanam atmanah kamah krodhas tatha lobhas  tasmad etat trayam tyajet  (Bg. 16.21)  Lord Krishna says the three gates that lead a man to hell are lust, anger…